ਜਦੋ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨਵਾ ਸਿਆਪਾ! ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਰਿਅਲ

ਰੇਸ਼ਮਾ ਹਜੇ ਮਹਿਜ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ , ਰੇਸ਼ਮਾ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਅੱਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਸੀ ,ਹਰ ਸਮੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜੁਆਕਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੰਟੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਘਣਾ

ਅੰਬਾ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਅੰਬ ਤੋੜਕੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਘਰ ਦੀਆ ਨੇ ਬਹਤ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਮਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਅਤੇ ਤੁੰ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੱਲੀ ਘਰੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਪਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਇਕ ਨਹੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ

I
ਕਿਉ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਪਾਸੇ ਘੁੱਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅੰਬਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਕ ਲੜਕਾ ਜੋ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਹਮਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੋ ਇਕੱਠੇ ਪੜੈ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋ ਹੀ ਉਹ

ਲੜਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਨ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲ ਗੀਤੁ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ ਦੀ ਤਰਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਅੰਬਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਟਰ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ , ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਕੋਈ ਨਹੀ ਸੀ ਬਾਗ ਸੰਗਣਾ ਤੇ ਘਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੇਖਿਆ

ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲਾ ਤੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮਾ ਪੂਰੀ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਟ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਦਾ ਨਿਰਪਰਦਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਪਾਸਿਓ ਅਣਜਾਨ ਰੇਸ਼ਮਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ

ਮੁੰਡਾ ਜੋਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋ ਪਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਾਣੈ ਦੇ ਚਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਵੀ ਝੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਦਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੁੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਹੱਸਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋ ਨਜਦੀਕ ਆਉਦੇ ਨੇ

ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ

About Manpreet

Check Also

ਕਾਲੀ ਥਾਰ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਕੰਮ…!

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੈਲੀਬੇ੍ਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੌਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਡ੍ਰੀਮ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *